Pop Rocks Choc

GUSTO:Cioccolato
TUTTO BURRO:NO
GLUTEN FREE:NO
PALM FREE:NO
AZO FREE:NO
VEGAN:NO
KOSHER:NO
FROZEN:NO